© Simonhack | Dreamstime.com

Научете ја азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете да читате и зборувате странски азбуки онлајн. Достапни се повеќе од 40 азбуки.

Азбуките се неопходни за учење ако сакате да читате и пишувате на јазикот што го учите. Тие даваат корисни информации за звуците на буквите на јазиците и ви помагаат да звучите поприродно кога зборувате. Скролувајте надолу и изберете од над 40 азбуки за да започнете да учите сега.