ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]
[ಒಂದು]
+


-

[दो]
[do]

[दो]
[do]

[दो]
[do]
[ಎರಡು]
+


-

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]
[ಮೂರು]
+


-

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]
[ಐದು]
+


-

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]
[ಆರು]
+


-

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]
[ಏಳು]
+


-

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]
[ಎಂಟು]
+


-

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
[ಹತ್ತು]
+


-

[एक]
[ek]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-

[दो]
[do]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-

[तीन]
[teen]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-

[चार]
[chaar]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-

[पाँच]
[paanch]
[ಐದು]
[Aidu]


-

[छः]
[chhah]
[ಆರು]
[Āru]


-

[सात]
[saat]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-

[आठ]
[aath]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-

[नौ]
[nau]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
१०
[दस]
[das]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]