படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[ஒன்று]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[இரண்டு]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[மூன்று]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[நான்கு]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[ஐந்து]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[ஆறு]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[ஏழு]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[எட்டு]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[ஒன்பது]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[பத்து]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]


-
2
[δύο]
[dýo]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]


-
3
[τρία]
[tría]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[நான்கு]
[Nāṉku]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[ஐந்து]
[Aintu]


-
6
[έξι]
[éxi]
[ஆறு]
[Āṟu]


-
7
[επτά]
[eptá]
[ஏழு]
[Ēḻu]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[எட்டு]
[Eṭṭu]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]


-
10
[δέκα]
[déka]
[பத்து]
[Pattu]