படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[ஒன்று]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[இரண்டு]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[மூன்று]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[நான்கு]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[ஐந்து]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[ஆறு]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[ஏழு]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[எட்டு]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[ஒன்பது]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[பத்து]
+


-
1
[unu]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]


-
2
[du]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]


-
3
[tri]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]


-
4
[kvar]
[நான்கு]
[Nāṉku]


-
5
[kvin]
[ஐந்து]
[Aintu]


-
6
[ses]
[ஆறு]
[Āṟu]


-
7
[sep]
[ஏழு]
[Ēḻu]


-
8
[ok]
[எட்டு]
[Eṭṭu]


-
9
[naŭ]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]


-
10
[dek]
[பத்து]
[Pattu]