0

0

تست شنیداری   

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

[نود و هشت]‬

[navad-o-hasht]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

5

[pięć]

5

[pięć]

5

[pięć]

[پنج]‬

[panj]
94
[dziewięćdziesiąt cztery]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
98
[dziewięćdziesiąt osiem]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]
39
[trzydzieści dziewięć]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
5
[pięć]
[پنج]‬
[panj]