بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
شیشه‌ای
دیوارهای بلند شیشه‌ای
szklany
szklane ściany wieżowca
اندک
مقدار اندک پول
niewielki
niewielka ilość pieniędzy
خاموش
مرد خاموش
niemy
niemy mężczyzna