© Nahlik | Dreamstime.com
© Nahlik | Dreamstime.com

فراگیری الفبا Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

خواندن و تلفظ الفبای خارجی را آنلاین فرابگیرید. بیش از ۴۰ الفبا در دسترس است.

اگر می خواهید به زبانی که یاد می گیرید بخوانید و بنویسید، حروف الفبا برای یادگیری ضروری هستند. آنها اطلاعات مفیدی در مورد صدای حروف در زبان ها ارائه می دهند و به شما کمک می کنند هنگام صحبت کردن، طبیعی تر به نظر برسید. به پایین پیمایش کنید و از بین 40 الفبا انتخاب کنید تا هم اکنون یادگیری را شروع کنید.

fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
a - /ä/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
be - /b/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
de - /d̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
e - /ɛ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ef - /f/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
gie - /ɡ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ha - /x/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
i - /i/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
jot - /j/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ka - /k/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
el - /l/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
eł - /w/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
em - /m/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
en - /n̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
o - /ɔ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
pe - /p/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
er - /r/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
es - /s̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
eś - /ɕ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
te - /t̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
u - /u/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
wu - /v/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
zet - /z̪/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
żet - /ʐ/