0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

90

[nouăzeci]

90

[nouăzeci]

90

[nouăzeci]

[nёntёdhjetё]

82

[optzeci şi doi]

82

[optzeci şi doi]

82

[optzeci şi doi]

[tetёdhjetёedy]

32

[treizeci şi doi]

32

[treizeci şi doi]

32

[treizeci şi doi]

[tridhjetёedy]

62

[şaizeci şi doi]

62

[şaizeci şi doi]

62

[şaizeci şi doi]

[gjashtёdhjetёedy]

90
[nouăzeci]
[nёntёdhjetё]
82
[optzeci şi doi]
[tetёdhjetёedy]
32
[treizeci şi doi]
[tridhjetёedy]
62
[şaizeci şi doi]
[gjashtёdhjetёedy]