© Photonworks | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - Ana
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ă
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
î / î din a
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
be / bî - Barbu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - Elena
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - Ion
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
î / î din i
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
je / jî - Jiu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - Olga
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pe / pî - Petre
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kü / chiu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
șe / șî
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
te / tî - Tudor
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
țe / țî
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - Udrea
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ics - Xenia
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
igrec / i grec
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr