0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [fifty-seven]

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

55

[پنجاه و پنج]‬

55

[پنجاه و پنج]‬

55

[پنجاه و پنج]‬

-
12
[twelve]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
-
34
[thirty-four]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
-
57
[fifty-seven]
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]
-
55
[fifty-five]
[پنجاه و پنج]‬
[panjâ-ho-panj]