0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [seventy-one]

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

-
25
[twenty-five]
[بیست و پنج]‬
[bist-o-panj]
-
71
[seventy-one]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
-
70
[seventy]
[هفتاد]‬
[haftâd]
-
15
[fifteen]
[پانزده]‬
[pânz-dah]