بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بالا
بالا، منظره‌ای عالی وجود دارد.
arriba
Arriba, hay una gran vista.
در بدترین حالت
در بدترین حالت، فاجعه می‌تواند رخ دهد.
en el peor de los casos
En el peor de los casos, podría ocurrir un desastre.
حالا
حالا می‌توانیم شروع کنیم.
ahora
Ahora podemos comenzar.