0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [veintiséis]

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

-
71
[setenta y uno]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
-
26
[veintiséis]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
-
95
[noventa y cinco]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
-
5
[cinco]
[پنج]‬
[panj]