0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [四十七] [Sìshíqī]

47[四十七]

[چهل و هفت]‬

47[四十七]

[چهل و هفت]‬

47[四十七]

[چهل و هفت]‬

45[四十五]

[چهل و پنج]‬

45[四十五]

[چهل و پنج]‬

45[四十五]

[چهل و پنج]‬

53[五十三]

[پنجاه و سه]‬

53[五十三]

[پنجاه و سه]‬

53[五十三]

[پنجاه و سه]‬

6[六]

[شش]‬

6[六]

[شش]‬

6[六]

[شش]‬

-
47[四十七]
[四十七]
[Sìshíqī]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
-
45[四十五]
[四十五]
[Sìshíwǔ]
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
-
53[五十三]
[五十三]
[wǔshísān]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
-
6[六]
[六]
[Liù]
[شش]‬
[shesh]