بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فوری
دمای فوری
现在
现在的温度
حساس
پوست حساس
敏感
敏感的皮肤
غیر قابل خوردن
نان غیر قابل خوردن
难吃的
难吃的面包