© Ella - Fotolia | Ancient mosaic at The Church of the Loaves and Fish

50languages.com ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖੋ।
ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ!ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੁਨਰਾਵ੍ਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਕਰਣ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਮਜੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ, ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਪੁਨਰਾਵ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਣਤ ਵੇਲੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ.