© Voffkatw | Dreamstime.com
© Voffkatw | Dreamstime.com

వర్ణమాల నేర్చుకోండి Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ఆన్‌లైన్‌లో విదేశీ వర్ణమాలలను చదవడం మరియు మాట్లాడటం నేర్చుకోండి. 40 కంటే ఎక్కువ వర్ణమాలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మీరు నేర్చుకుంటున్న భాషలో చదవడం మరియు వ్రాయడం కావాలంటే అక్షరాలు నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. అవి భాషలలోని అక్షరాల శబ్దాలపై ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి మరియు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మరింత సహజంగా వినిపించడంలో మీకు సహాయపడతాయి. ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించడానికి క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి మరియు 40కి పైగా వర్ణమాల నుండి ఎంచుకోండి.