ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అద్భుతం
అద్భుతమైన జలపాతాలు
әсерлі
әсерлі шолпандар
ఎరుపు
ఎరుపు వర్షపాతం
қызыл
қызыл жаңбырдық
వ్యవసాయ
వ్యవసాయ పనులు
ауылшаруашылық
ауылшаруашылық жұмыс