© Nicoletaraftu | Dreamstime.com

เรียนรู้ตัวอักษร Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

เรียนรู้ที่จะอ่านและพูดตัวอักษรต่างประเทศแบบออนไลน์ มีตัวอักษรมากกว่า 40 ตัว

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้หากคุณต้องการอ่านและเขียนในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ พวกเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเสียงของตัวอักษรในภาษาต่างๆ และช่วยให้คุณฟังเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณพูด เลื่อนลงและเลือกจากกว่า 40 ตัวอักษรเพื่อเริ่มเรียนรู้ทันที

th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
á - /a/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
bê - /be/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
cê - /se/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
dê - /de/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
é, ê - /ɛ/, /e/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfi/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
gê - /ʒe/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
i - /i/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
cá - /ka/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
éle - /ˈɛli/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
éme - /ˈẽmi/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
éne - /ˈẽni/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ó, ô - /ɔ/, /o/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
pê - /pe/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
quê - /ke/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
érre - /ˈɛʁi/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsi/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
tê - /te/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
u - /u/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
vê - /ve/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
dáblio, duplo vê - /ˈdaβʎu/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
xis - /ʃis/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ípsilon - /ˈipsilõ/
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
zê - /ze/