© Catherinelprod | Dreamstime.com

เรียนรู้ตัวอักษร Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

เรียนรู้ที่จะอ่านและพูดตัวอักษรต่างประเทศแบบออนไลน์ มีตัวอักษรมากกว่า 40 ตัว

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้หากคุณต้องการอ่านและเขียนในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ พวกเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเสียงของตัวอักษรในภาษาต่างๆ และช่วยให้คุณฟังเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณพูด เลื่อนลงและเลือกจากกว่า 40 ตัวอักษรเพื่อเริ่มเรียนรู้ทันที

th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
a - [a]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
be - [be]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
che - [tʃ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
de - [d̪e]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
e - [e]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
efe - ['efe]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
i o i latina - [i]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ka - [ka]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ele - ['ele]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
eme - ['eme]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ene - ['ene]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
o - [o]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
pe - [pe]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
cu - [ku]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
erre - ['ere]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ese - ['ese]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
te - [t̪e]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
u - [u]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
equis - ['ekis]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]