© Sorincolac | Dreamstime.com

เรียนรู้ตัวอักษร Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

เรียนรู้ที่จะอ่านและพูดตัวอักษรต่างประเทศแบบออนไลน์ มีตัวอักษรมากกว่า 40 ตัว

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้หากคุณต้องการอ่านและเขียนในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ พวกเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเสียงของตัวอักษรในภาษาต่างๆ และช่วยให้คุณฟังเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณพูด เลื่อนลงและเลือกจากกว่า 40 ตัวอักษรเพื่อเริ่มเรียนรู้ทันที

th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
a, [ɑ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
be, [b]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ce, [dʒ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
çe, [ʧ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
de, [d]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
e, [ɛ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
fe, [f]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ge, [g]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
he, [h]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ı, [ɨ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
i, [i]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
je, [ʒ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ke, [k]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
le, [l]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
me, [m]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ne, [n]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
o, [ɔ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ö, [œ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
pe, [p]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
re, [r]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
se, [s]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
şe, [ʃ]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
te, [t]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
u, [u]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ü, [y]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ve, [v]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ye, [j]
th - Alphabet Image th - Alphabet Image th - Alphabet Image
ze, [z]