ตัวเลขMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

ภาษาส่วนใหญ่มีระบบตัวเลขและอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เลื่อนลงเพื่อค้นหาและเรียนรู้ระบบตัวเลขที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก

คลิกที่ตัวเลข

number container
1
[een]

[หนึ่ง]number container
2
[twee]

[สอง]number container
3
[drie]

[สาม]number container
4
[vier]

[สี่]number container
5
[vyf]

[ห้า]number container
6
[ses]

[หก]number container
7
[sewe]

[เจ็ด]number container
8
[agt]

[แปด]number container
9
[nege]

[เก้า]number container
10
[tien]

[สิบ]