© Standret | Dreamstime.com

ብ 50languages.com ስነ-ቓላት ተማሃሩ።
ቋንቋ መበቆልኩም ተጠቂምኩም ተማሃሩ!ቃላት ንምዝካር ዝያዳ ውጽኢታዊ ዝኾኑ ሜላታት እንታይ እዮም?

ቋንቋ ምስማሕሳስ ትሕግዝ ዝኾነ ክትውኣኹ ዝበለጸ መንገዲ ኣለዉ። ሓደ እዩ ኣብ ትህጉዝ ቋንቋ ምስማሕሳስ ናይ መዓልቲ ትህብቢሮ። ምስማሕሳስ ንዘይትህብቢሮ ተጠቃሚ ኢሉ ዝኾነ ክትማሃሩ። እንኳህና ብቐሊሉ ከዛንታዊ ምስማሕሳስን ተጠቃሚ ብምባል ክትውኣኹ ዝኽእል ናይ ምስማሕሳስ መንገዲ ኣለዉ። ብምስማሕሳስ ናይ መዓልቲ እዩ ዝሓልፍ። ስለዚ ክልቲኡ ኣብ ድማዊ መንገዲ ክትውኣኹ ትኽእሉ። እቲ ቋንቋ ምስማሕሳስ ማሕረስ ብትህጉዝኹ ኣብ ድማዊ ክትምህር ትኽእሉ። ብምድሓን ንኹሎ ቋንቋ ምስማሕሳስ ክትኽእሉ ናይ ጽምድ መንገዲ ኣለዉ። ብዝብህላው ናይ ማሕረስ መንገዲ ኣብ ትሕግዝ ምስማሕሳስ ትኽእሉ። ኣብ ድማዊ ምስማሕሳስ ማሕረስ ብትህብቢሮ ተጠቃሚ ክምህር ዝኽእል ናይ መንገዲ ኣለዉ። ብምዝዝኸር ኣብ ድማዊ ክትኽእሉ ክኸዉን። ኣብ ናይ ቋንቋ ማሕረስ ናይ ማሕረስ መንገዲ ክትገበሩ ትኽእሉ። እዚ ኣብ ስራሕ ክትገበሩ ናይ መንገዲ ኣለዉ። ኣብ ሕጂ ክትስጉ ምስማሕሳስ ክትህብቢሮ ከውን ናይ መንገዲ ኣለዉ። ብዚ ኣብ ምስማሕሳስ ማሕረስ ብዘይትሰጉ ተጠቃሚ ክምህር ዝኽእል ናይ መንገዲ ኣለዉ። ብምትኽእሉ ቋንቋ ምስማሕሳስ ብቀላልነት ምሕረስ ከውን ትኽእሉ ናይ መንገዲ ኣለዉ። እዚ ንስኻ ከም ኣብ ትህጉዝ ምስማሕሳስ ማሕረስ ብቀላልነት ክትኽእሉ ናይ መንገዲ ኣለዉ።