© Sfabisuk | Dreamstime.com

NumeroMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Karamihan sa mga wika ay may mga sistema ng numero, at ang mga ito ay maaaring mag-iba nang kaunti. Mag-scroll pababa upang tumuklas at matuto ng mga kawili-wiling sistema ng numero mula sa buong mundo.

Mag-click sa isang numero

number container
1
[едно]

[edno]
[isa]number container
2
[две]

[dve]
[dalawa]number container
3
[три]

[tri]
tatlo]number container
4
[четири]

[chetiri]
[apat]number container
5
[пет]

[pet]
[limang]number container
6
[шест]

[shest]
[anim]number container
7
[седем]

[sedem]
[pito]number container
8
[осем]

[osem]
[walo]number container
9
[девет]

[devet]
[siyam]number container
10
[десет]

[deset]
[sampu]