© shupaka - Fotolia | Handmade tiles decorating a building in Tbilisi, Georgia
© shupaka - Fotolia | Handmade tiles decorating a building in Tbilisi, Georgia

NumeroMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Karamihan sa mga wika ay may mga sistema ng numero, at ang mga ito ay maaaring mag-iba nang kaunti. Mag-scroll pababa upang tumuklas at matuto ng mga kawili-wiling sistema ng numero mula sa buong mundo.

Mag-click sa isang numero

number container
1
[ერთი]

[erti]
[isa]number container
2
[ორი]

[ori]
[dalawa]number container
3
[სამი]

[sami]
tatlo]number container
4
[ოთხი]

[otkhi]
[apat]number container
5
[ხუთი]

[khuti]
[limang]number container
6
[ექვსი]

[ekvsi]
[anim]number container
7
[შვიდი]

[shvidi]
[pito]number container
8
[რვა]

[rva]
[walo]number container
9
[ცხრა]

[tskhra]
[siyam]number container
10
[ათი]

[ati]
[sampu]