© Crolique | Dreamstime.com

Alamin ang bokabularyo na may 50languages.com.
matuto sa pamamagitan ng iyong sariling wika!Paano ko mapapabuti ang aking mga kasanayan sa wika sa pamamagitan ng mga online na kurso o mga tutorial?

Ang pag-aaral ng bokabularyo ay mahalagang bahagi ng pagkatuto ng bagong wika. Ang pangunahing pamamaraan dito ay ang paggamit ng flashcards. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na mag-aral sa iyong sariling ritmo at mag-review sa huling natutunan na mga salita. Maaaring makatulong ang paggamit ng mga mnemonic devices, na nagpapadali sa pag-alala ng mga kumplikadong impormasyon. Halimbawa, ang isang salita sa Ingles na ‘comprehensive‘ ay maaring maiugnay sa ‘komprehensibo‘, na hawig ng tunog at kahulugan nito. Gumamit ng mga salita sa mga pangungusap upang maunawaan ang konteksto at tamang paggamit nito. Ang paggamit ng salita sa isang makabuluhang paraan ay nagpapalakas ng koneksyon sa ating utak at nagpapadali sa atin na maalala ito. Ang pagbabasa ng iba‘t ibang teksto tulad ng mga libro, pahayagan, at mga online articles ay makakatulong sa pagpapalawak ng iyong bokabularyo. Mas madalas mong makikita ang mga salita, mas madali mong maalala ito. Magsulat ng mga salita at kahulugan nito. Ang pagiging aktibo sa iyong pag-aaral at ang proseso ng pagsusulat ay nagpapalakas ng iyong pag-alala sa mga ito. Maaari rin itong magsilbing reference sa hinaharap. Kadalasan, ang mga salitang may parehas na ugat o prefix ay may magkakamag-anak na kahulugan. Ang pag-aral ng mga ito bilang grupo ay makakatulong na palawakin ang iyong bokabularyo at mabilis na maunawaan ang iba pang mga salita. Matuto sa pamamagitan ng mga kanta o pelikula. Ang mga ito ay nagbibigay ng kasiyahan habang natututo, na nagpapalakas ng motivasyon at pag-alaala. Tandaan, ang pag-aaral ay hindi lang dapat maging mahirap, kundi maaari rin itong maging masaya. Huwag kalimutang mag-practice regularly. Ang regular na repaso at paggamit ng mga salita ay nagpapabuti ng iyong retensyon. Ang mga salitang madalas mong gamitin ay hindi mo malilimutan at magiging bahagi ng iyong natural na bokabularyo.