© Dmitryp | Dreamstime.com

Alamin ang bokabularyo na may 50languages.com.
matuto sa pamamagitan ng iyong sariling wika!Ano ang pinakamabisang paraan sa pagsasaulo ng bokabularyo?

Ang pagmemorize ng bokabularyo ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng isang bagong wika. Maraming epektibong paraan upang ma-enhance ang inyong kakayahang magtanda ng mga bagong salita. Ang paggamit ng flashcards ay isang mahusay na paraan. Sa bawat kard, ilagay ang banyagang salita sa isang side at ang translation sa kabilang side. Ang pagkakaroon ng isang talaan ng mga salita na gusto mong matutunan ay isa pang epektibong paraan. Sa ganitong paraan, laging fresh ang mga salita sa iyong isipan. Ang paggamit ng mnemonic devices, tulad ng acronyms o visual aids, ay makakatulong din sa iyo na tandaan ang mga salita. Ang mga ito ay nagbibigay ng ‘hooks‘ na maaaring makakonekta sa iyong memorya. Pag-aralan ang mga salita sa konteksto. Sa halip na tandaan ang mga salita nang mag-isa, mas mabuti na gamitin ang mga ito sa mga pangungusap. Ang pag-uulit-ulit ay isang paraan upang ma-consolidate ang mga bagong salita sa iyong long-term memory. Kailangan mong mag-review ng mga bagong salita nang regular. Gumamit ng mga online na tool at apps na nagbibigay ng mga interactive na laro at mga pagsasanay para sa pag-aaral ng bokabularyo. Ang pag-aaral ng bokabularyo ay isang proseso. Ang susi sa tagumpay ay ang regular na pag-practice at pag-review. Sa mga paraang ito, tiyak na magiging mas madali para sa iyo na matandaan ang mga bagong salita.