Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

il pollo
il pollo
 
la sorgente
la sorgente
 
statistics
statistics
 
l‘errore
l‘errore
 
l‘escavatore
l‘escavatore
 
mistake
mistake
 
chicken
chicken
 
excavator
excavator
 
il leone
il leone
 
couple
couple
 
lion
lion
 
la statistica
la statistica
 
bangle
bangle
 
la coppia
la coppia
 
spring
spring
 
il braccialetto
il braccialetto
 
grammar
grammar
 
la grammatica
la grammatica
 
50l-card-blank
il pollo il pollo
50l-card-blank
la sorgente la sorgente
50l-card-blank
statistics statistics
50l-card-blank
l‘errore l‘errore
50l-card-blank
l‘escavatore l‘escavatore
50l-card-blank
mistake mistake
50l-card-blank
chicken chicken
50l-card-blank
excavator excavator
50l-card-blank
il leone il leone
50l-card-blank
couple couple
50l-card-blank
lion lion
50l-card-blank
la statistica la statistica
50l-card-blank
bangle bangle
50l-card-blank
la coppia la coppia
50l-card-blank
spring spring
50l-card-blank
il braccialetto il braccialetto
50l-card-blank
grammar grammar
50l-card-blank
la grammatica la grammatica