Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
phía đông
Bạn nên thử ẩm thực phía đông!
orientale
Dovresti provare la cucina orientale!
cũng
Bạn gái của cô ấy cũng say.
anche
La sua ragazza è anche ubriaca.
qua
Cô ấy đi qua nhanh chóng.
oltre
Lei cammina velocemente oltre.