ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstract terms

-

administration +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

advertising +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

arrow +

ਤੀਰ

-

ban +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

career +

ਪੇਸ਼ਾ

-

center +

ਕੇਂਦਰ

-

choice +

ਚੋਣ

-

collaboration +

ਸਹਿਯੋਗ

-

color +

ਰੰਗ

-

contact +

ਸੰਪਰਕ

-

danger +

ਖ਼ਤਰਾ

-

declaration of love +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

decline +

ਪਤਣ

-

definition +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

difference +

ਫ਼ਰਕ

-

difficulty +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

direction +

ਦਿਸ਼ਾ

-

discovery +

ਖੋਜ

-

disorder +

ਵਿਕਾਰ

-

distance +

ਦੂਰੀ

-

distance +

ਦੂਰੀ

-

diversity +

ਅਨੇਕਤਾ

-

effort +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

exploration +

ਘੋਖ

-

fall +

ਡਿੱਗਣਾ

-

force +

ਜ਼ੋਰ

-

fragrance +

ਸੁਗੰਧ

-

freedom +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

ghost +

ਭੂਤ

-

half +

ਅੱਧਾ

-

height +

ਕੱਦ

-

help +

ਸਹਾਇਤਾ

-

hiding place +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

homeland +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

hygiene +

ਸਫਾਈ

-

idea +

ਵਿਚਾਰ

-

illusion +

ਭਰਮ

-

imagination +

ਕਲਪਨਾ

-

intelligence +

ਬੁੱਧੀ

-

invitation +

ਨਿਉਤਾ

-

justice +

ਨਿਆਂ

-

light +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

look +

ਦਿਖਾਵਟ

-

loss +

ਨੁਕਸਾਨ

-

magnification +

ਵਾਧਾ

-

mistake +

ਗਲਤੀ

-

murder +

ਹੱਤਿਆ

-

nation +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

novelty +

ਨਵੀਨਤਾ

-

option +

ਚੋਣ

-

patience +

ਧੀਰਜ

-

planning +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problem +

ਸਮੱਸਿਆ

-

protection +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

reflection +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republic +

ਗਣਤੰਤਰ

-

risk +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

safety +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

secret +

ਰਹੱਸ

-

sex +

ਸੈਕਸ

-

shadow +

ਛਾਂ

-

size +

ਆਕਾਰ

-

solidarity +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

success +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

support +

ਸਮਰਥਨ

-

tradition +

ਪਰੰਪਰਾ

-

weight +

ਭਾਰ

-
administration
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
advertising
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
arrow
ਤੀਰ

-
ban
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
career
ਪੇਸ਼ਾ

-
center
ਕੇਂਦਰ

-
choice
ਚੋਣ

-
collaboration
ਸਹਿਯੋਗ

-
color
ਰੰਗ

-
contact
ਸੰਪਰਕ

-
danger
ਖ਼ਤਰਾ

-
declaration of love
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
decline
ਪਤਣ

-
definition
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
difference
ਫ਼ਰਕ

-
difficulty
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
direction
ਦਿਸ਼ਾ

-
discovery
ਖੋਜ

-
disorder
ਵਿਕਾਰ

-
distance
ਦੂਰੀ

-
distance
ਦੂਰੀ

-
diversity
ਅਨੇਕਤਾ

-
effort
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
exploration
ਘੋਖ

-
fall
ਡਿੱਗਣਾ

-
force
ਜ਼ੋਰ

-
fragrance
ਸੁਗੰਧ

-
freedom
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
ghost
ਭੂਤ

-
half
ਅੱਧਾ

-
height
ਕੱਦ

-
help
ਸਹਾਇਤਾ

-
hiding place
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
homeland
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
hygiene
ਸਫਾਈ

-
idea
ਵਿਚਾਰ

-
illusion
ਭਰਮ

-
imagination
ਕਲਪਨਾ

-
intelligence
ਬੁੱਧੀ

-
invitation
ਨਿਉਤਾ

-
justice
ਨਿਆਂ

-
light
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
look
ਦਿਖਾਵਟ

-
loss
ਨੁਕਸਾਨ

-
magnification
ਵਾਧਾ

-
mistake
ਗਲਤੀ

-
murder
ਹੱਤਿਆ

-
nation
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
novelty
ਨਵੀਨਤਾ

-
option
ਚੋਣ

-
patience
ਧੀਰਜ

-
planning
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problem
ਸਮੱਸਿਆ

-
protection
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
reflection
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republic
ਗਣਤੰਤਰ

-
risk
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
safety
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
secret
ਰਹੱਸ

-
sex
ਸੈਕਸ

-
shadow
ਛਾਂ

-
size
ਆਕਾਰ

-
solidarity
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
success
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
support
ਸਮਰਥਨ

-
tradition
ਪਰੰਪਰਾ

-
weight
ਭਾਰ