ਧਰਮ     
宗教

-

イースター
īsutā
+

ਈਸਟਰ

-

イースターエッグ
īsutāeggu
+

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

天使
tenshi
+

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

ベル
beru
+

ਘੰਟੀ

-

聖書
seisho
+

ਬਾਈਬਲ

-

司教
shikyō
+

ਪਾਦਰੀ

-

祝福
shukufuku
+

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

仏教
bukkyō
+

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

キリスト教
kirisutokyō
+

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
+

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

クリスマスツリー
kurisumasutsurī
+

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

教会
kyōkai
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-


hitsugi
+

ਕਫ਼ਨ

-

創造
sōzō
+

ਨਿਰਮਾਣ

-

十字架
jūjika
+

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

悪魔
akuma
+

ਸ਼ੈਤਾਨ

-


kami
+

ਭਗਵਾਨ

-

ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
+

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

イスラム教
Isuramukyō
+

ਇਸਲਾਮ

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

瞑想
meisō
+

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

ミイラ
mīra
+

ਮੰਮੀ

-

イスラム教徒
Isuramu kyōto
+

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

ローマ法王
rōma hōō
+

ਪੋਪ

-

祈り
inori
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

聖職者
seishoku-sha
+

ਪਾਦਰੀ

-

宗教
shūkyō
+

ਧਰਮ

-

礼拝
reihai
+

ਸੇਵਾ

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

寺院
jiin
+

ਮੰਦਰ

-


haka
+

ਮਕਬਰਾ

-
イースター
īsutā
ਈਸਟਰ

-
イースターエッグ
īsutāeggu
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
天使
tenshi
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
ベル
beru
ਘੰਟੀ

-
聖書
seisho
ਬਾਈਬਲ

-
司教
shikyō
ਪਾਦਰੀ

-
祝福
shukufuku
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
仏教
bukkyō
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
キリスト教
kirisutokyō
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
クリスマスツリー
kurisumasutsurī
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
教会
kyōkai
ਗਿਰਜਾਘਰ

-

hitsugi
ਕਫ਼ਨ

-
創造
sōzō
ਨਿਰਮਾਣ

-
十字架
jūjika
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
悪魔
akuma
ਸ਼ੈਤਾਨ

-

kami
ਭਗਵਾਨ

-
ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
イスラム教
Isuramukyō
ਇਸਲਾਮ

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
瞑想
meisō
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
ミイラ
mīra
ਮੰਮੀ

-
イスラム教徒
Isuramu kyōto
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
ローマ法王
rōma hōō
ਪੋਪ

-
祈り
inori
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
聖職者
seishoku-sha
ਪਾਦਰੀ

-
宗教
shūkyō
ਧਰਮ

-
礼拝
reihai
ਸੇਵਾ

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
寺院
jiin
ਮੰਦਰ

-

haka
ਮਕਬਰਾ