ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Pojęcia abstrakcyjne

-

administracja

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklama

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

strzałka

ਤੀਰ

-

zakaz

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

kariera

ਪੇਸ਼ਾ

-

środek

ਕੇਂਦਰ

-

wybór

ਚੋਣ

-

współpraca

ਸਹਿਯੋਗ

-

kolor

ਰੰਗ

-

kontakt

ਸੰਪਰਕ

-

niebezpieczeństwo

ਖ਼ਤਰਾ

-

wyznanie miłości

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

definicja

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

różnica

ਫ਼ਰਕ

-

trudność

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

kierunek

ਦਿਸ਼ਾ

-

odkrycie

ਖੋਜ

-

bezład

ਵਿਕਾਰ

-

dal

ਦੂਰੀ

-

odległość

ਦੂਰੀ

-

różnorodność

ਅਨੇਕਤਾ

-

wysiłek

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

badanie

ਘੋਖ

-

upadek

ਡਿੱਗਣਾ

-

siła

ਜ਼ੋਰ

-

zapach

ਸੁਗੰਧ

-

wolność

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

duch

ਭੂਤ

-

pół

ਅੱਧਾ

-

wysokość

ਕੱਦ

-

pomoc

ਸਹਾਇਤਾ

-

kryjówka

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

ojczyzna

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

higiena

ਸਫਾਈ

-

pomysł

ਵਿਚਾਰ

-

iluzja

ਭਰਮ

-

wyobraźnia

ਕਲਪਨਾ

-

inteligencja

ਬੁੱਧੀ

-

zaproszenie

ਨਿਉਤਾ

-

światło

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

spojrzenie

ਦਿਖਾਵਟ

-

strata

ਨੁਕਸਾਨ

-

powiększenie

ਵਾਧਾ

-

błąd

ਗਲਤੀ

-

morderstwo

ਹੱਤਿਆ

-

naród

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

nowość

ਨਵੀਨਤਾ

-

opcja

ਚੋਣ

-

cierpliwość

ਧੀਰਜ

-

planowanie

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problem

ਸਮੱਸਿਆ

-

ochrona

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

odbicie

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republika

ਗਣਤੰਤਰ

-

ryzyko

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

bezpieczeństwo

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

tajemnica

ਰਹੱਸ

-

płeć

ਸੈਕਸ

-

cień

ਛਾਂ

-

rozmiar

ਆਕਾਰ

-

solidarność

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

sukces

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

wsparcie

ਸਮਰਥਨ

-

tradycja

ਪਰੰਪਰਾ

-

waga

ਭਾਰ

-
administracja
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
strzałka
ਤੀਰ

-
zakaz
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
kariera
ਪੇਸ਼ਾ

-
środek
ਕੇਂਦਰ

-
wybór
ਚੋਣ

-
współpraca
ਸਹਿਯੋਗ

-
kolor
ਰੰਗ

-
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
niebezpieczeństwo
ਖ਼ਤਰਾ

-
wyznanie miłości
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
zniszczenie
ਪਤਣ

-
definicja
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
różnica
ਫ਼ਰਕ

-
trudność
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
kierunek
ਦਿਸ਼ਾ

-
odkrycie
ਖੋਜ

-
bezład
ਵਿਕਾਰ

-
dal
ਦੂਰੀ

-
odległość
ਦੂਰੀ

-
różnorodność
ਅਨੇਕਤਾ

-
wysiłek
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
badanie
ਘੋਖ

-
upadek
ਡਿੱਗਣਾ

-
siła
ਜ਼ੋਰ

-
zapach
ਸੁਗੰਧ

-
wolność
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
duch
ਭੂਤ

-
pół
ਅੱਧਾ

-
wysokość
ਕੱਦ

-
pomoc
ਸਹਾਇਤਾ

-
kryjówka
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
ojczyzna
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
higiena
ਸਫਾਈ

-
pomysł
ਵਿਚਾਰ

-
iluzja
ਭਰਮ

-
wyobraźnia
ਕਲਪਨਾ

-
inteligencja
ਬੁੱਧੀ

-
zaproszenie
ਨਿਉਤਾ

-
sprawiedliwość
ਨਿਆਂ

-
światło
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
spojrzenie
ਦਿਖਾਵਟ

-
strata
ਨੁਕਸਾਨ

-
powiększenie
ਵਾਧਾ

-
błąd
ਗਲਤੀ

-
morderstwo
ਹੱਤਿਆ

-
naród
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
nowość
ਨਵੀਨਤਾ

-
opcja
ਚੋਣ

-
cierpliwość
ਧੀਰਜ

-
planowanie
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problem
ਸਮੱਸਿਆ

-
ochrona
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
odbicie
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republika
ਗਣਤੰਤਰ

-
ryzyko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
bezpieczeństwo
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
tajemnica
ਰਹੱਸ

-
płeć
ਸੈਕਸ

-
cień
ਛਾਂ

-
rozmiar
ਆਕਾਰ

-
solidarność
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
sukces
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
wsparcie
ਸਮਰਥਨ

-
tradycja
ਪਰੰਪਰਾ

-
waga
ਭਾਰ