Miljö     
สิ่งแวดล้อม

-
เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
jordbruk

-
มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
luftföroreningar

-
จอมปลวก
jawm-bhlùak
myrstack

-
คลอง
klawng
kanal

-
ชายฝั่ง
chai-fàng′
kust

-
ทวีป
tá′-wêep
kontinent

-
ลำห้วย
lam′-hûay′
bäck

-
เขื่อน
kèuan
damm

-
ทะเลทราย
tá′-lay-sai
öken

-
เนินทราย
ner̶n-sai
dyner

-
ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
fält

-
ป่าไม้
bhà-mái
skog

-
ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
glaciär

-
พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
hed

-
เกาะ
gàw′
ö

-
ป่าทึบ
bhà-téup′
djungel

-
ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
landskap

-
เทือกเขา
têuak-kǎo′
berg

-
อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
naturpark

-
ยอดเขา
yâwt-kǎo′
bergstopp

-
กอง
gawng
hög

-
การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
protestmarsch

-
การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
återvinning

-
ทะเล
tá′-lay
hav

-
ควัน
kwan′
rök

-
ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
vingård

-
ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
vulkan

-
ขยะ
kà′-yà′
avfall

-
ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
vattennivå