Тест 3Дата:
Време, прекарано върху теста::
Score:


Sat Jul 20, 2024

0/10

Кликнете върху дума
1. те двамата
երկուսը   See hint
2. Аз броя до три.
հաշվում եմ մինչև երեքը:   See hint
3. четири, пет, шест,
, հինգ, վեց   See hint
4. тринайсет
5. Кой чисти с прахосмукачката?
Ո՞վ է մաքրում   See hint
6. Бих искал / искала плато със зеленчуци.
կցանկանայի բանջարեղենով:   See hint
7. Кой автобус трябва да взема?
Ո՞ր համարի ավտոբուսն է վերցնել:   See hint
8. Кога свършва туристическата обиколка?
Ե՞րբ է էքսկուրսիան:   See hint
9. Вземи слънчевата шапка.
Գլխարկ վերցրու   See hint
10. Трябват ми гердан и гривна.
Ինձ են շղթա և ապարանջան:   See hint