Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
hang down
The hammock hangs down from the ceiling.
treo xuống
Cái võng treo xuống từ trần nhà.
call on
My teacher often calls on me.
nhắc đến
Giáo viên của tôi thường nhắc đến tôi.
belong
My wife belongs to me.
thuộc về
Vợ tôi thuộc về tôi.