Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
sản xuất
Chúng tôi tự sản xuất mật ong của mình.
produce
We produce our own honey.
kiểm tra
Thợ máy kiểm tra chức năng của xe.
check
The mechanic checks the car’s functions.
khởi động
Anh ấy khởi động trước trận đấu.
warm-up
He warms up before the game.