ლექსიკა

ისწავლეთ ზმნები – ტაგალური ენა

kalahati
Ang baso ay kalahating walang laman.
ნახევარი
ჭიქა ნახევარია ცარიელი.
palibot-libot
Hindi mo dapat palibut-libotin ang problema.
ირგვევე
უნდა არ იყოს ირგვევე პრობლემა.
madali
Ang isang komersyal na gusali ay mabubuksan dito madali.
მალე
აქ მალე კომერციული შენობა გაიხსნება.
matagal
Kinailangan kong maghintay ng matagal sa waiting room.
ხანგრძლივად
მე მიისარყო ხანგრძლივად ლოდინში ლოდინში.
kahapon
Umuulan nang malakas kahapon.
გუშინ
გუშინ მწვანეა წვიმა.
tawiran
Gusto niyang tawiran ang kalsada gamit ang scooter.
გამისაღებელად
ის გამისაღებელად გსურს გადაიაროს ქუჩა სამაგიეროთ.
isang bagay
Nakikita ko ang isang bagay na kawili-wili!
რაღაც
მინახავს რაღაც საინტერესო!
pababa
Siya ay lumilipad pababa sa lambak.
ქვემოთ
ის ფრინველობს ხეობაში ქვემოთ.
anumang oras
Maaari mong tawagan kami anumang oras.
ნებისმიერი დროს
შეგიძლია ნებისმიერი დროს წამოგვიერთო.
pareho
Ang mga taong ito ay magkaiba, ngunit parehong optimistiko!
იგივე
ეს ხალხი განსხვავებულია, მაგრამ იგივე ოპტიმისტურია!
sa umaga
Marami akong stress sa trabaho tuwing umaga.
დილით
დილით მემაქვს ბევრი სტრესი სამსახურში.
doon
Umaaligid siya sa bubong at umupo doon.
მასზე
ის ხის მარჯვენაზე ასწიერებს და მასზე კიდევანება.