ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

स्ट्रोलर
स्ट्रोलर
 
चित्रपट उद्योग
चित्रपट उद्योग
 
कला
कला
 
वाफा
वाफा
 
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 
गणना
गणना
 
ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ
ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ
 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 
ಹೊತ್ತು
ಹೊತ್ತು
 
ಸಮುದ್ರ ತೀರ
ಸಮುದ್ರ ತೀರ
 
समुद्रकिनारा
समुद्रकिनारा
 
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
 
तंत्रज्ञान
तंत्रज्ञान
 
ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ
ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ
 
ಕಲೆ
ಕಲೆ
 
वेळ
वेळ
 
डिशवॉशर
डिशवॉशर
 
ಹಾಸಿಗೆ
ಹಾಸಿಗೆ
 
50l-card-blank
स्ट्रोलर स्ट्रोलर
50l-card-blank
चित्रपट उद्योग चित्रपट उद्योग
50l-card-blank
कला कला
50l-card-blank
वाफा वाफा
50l-card-blank
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
50l-card-blank
गणना गणना
50l-card-blank
ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ
50l-card-blank
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
50l-card-blank
ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು
50l-card-blank
ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಸಮುದ್ರ ತೀರ
50l-card-blank
समुद्रकिनारा समुद्रकिनारा
50l-card-blank
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
50l-card-blank
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान
50l-card-blank
ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ
50l-card-blank
ಕಲೆ ಕಲೆ
50l-card-blank
वेळ वेळ
50l-card-blank
डिशवॉशर डिशवॉशर
50l-card-blank
ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ