ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಜಾತ್ರೆ
ಜಾತ್ರೆ
 
निष्पक्ष
निष्पक्ष
 
ತೂಗು ತೊಲೆ
ತೂಗು ತೊಲೆ
 
ಕೀಟ
ಕೀಟ
 
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
 
ಪಾದ ರಕ್ಷೆ
ಪಾದ ರಕ್ಷೆ
 
भेंडी
भेंडी
 
ರಜಾ ದಿನಗಳು
ರಜಾ ದಿನಗಳು
 
ಪೈಜಾಮ
ಪೈಜಾಮ
 
समतोल फळीवरील मुलांचा खेळ
समतोल फळीवरील मुलांचा खेळ
 
सुटी
सुटी
 
फुरसतीचा वेळ
फुरसतीचा वेळ
 
पायजमा
पायजमा
 
पावलांच्या खुणा
पावलांच्या खुणा
 
कीटक
कीटक
 
ವಿರಾಮದ ಸಮಯ
ವಿರಾಮದ ಸಮಯ
 
बूट
बूट
 
ಹಳಿ
ಹಳಿ
 
50l-card-blank
ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ
50l-card-blank
निष्पक्ष निष्पक्ष
50l-card-blank
ತೂಗು ತೊಲೆ ತೂಗು ತೊಲೆ
50l-card-blank
ಕೀಟ ಕೀಟ
50l-card-blank
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
50l-card-blank
ಪಾದ ರಕ್ಷೆ ಪಾದ ರಕ್ಷೆ
50l-card-blank
भेंडी भेंडी
50l-card-blank
ರಜಾ ದಿನಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳು
50l-card-blank
ಪೈಜಾಮ ಪೈಜಾಮ
50l-card-blank
समतोल फळीवरील मुलांचा खेळ समतोल फळीवरील मुलांचा खेळ
50l-card-blank
सुटी सुटी
50l-card-blank
फुरसतीचा वेळ फुरसतीचा वेळ
50l-card-blank
पायजमा पायजमा
50l-card-blank
पावलांच्या खुणा पावलांच्या खुणा
50l-card-blank
कीटक कीटक
50l-card-blank
ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ
50l-card-blank
बूट बूट
50l-card-blank
ಹಳಿ ಹಳಿ