ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Sat May 18, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
मी तू   See hint
2. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
एक, दोन,   See hint
3. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो.   See hint
4. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
घाण झाली आहेत.   See hint
5. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
मला विमानतळावर जायचे ,   See hint
6. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
तुला डुकराचे आवडते का?   See hint
7. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
बस थांबा आहे?   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
कुठे आहे?   See hint
9. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
बरोबर सनस्क्रीन घे.   See hint
10. ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು.
एक ड्रिल आणि स्क्रू ड्राइव्हर पाहिजे.   See hint