ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಪಾರು
ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಉಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
पळून जाणे
इथे वाफा पळून जाते.
ಕೊಲ್ಲು
ನಾನು ನೊಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ!
मारणे
मी अळीला मारेन!
ನೀರು
ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ.
पाणी देणे
आम्ही शुष्क काळात आमच्या लॉनला पाणी देतो.