ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಇತರವಾಗಿ
ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಇತರವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಸಗಳು ಬೆಳೆದವು.
मध्येत
मी सुट्टीत होतो आणि मध्येत गवतांनी वाढली आहे.
ಯಾವಾಗಲೂ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆರೆ ಇತ್ತು.
नेहमी
इथे नेहमी एक सरोवर होता.
ಮೇಲೆ
ಜೀವನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
पार
जीवन जलदपणे चालते.