Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
проверен
провереното рецепт.
ispitan
ispitani recept
скршен
скршеното стакло на автомобил
pokvaren
pokvareno staklo automobila
поединечен
поединечното дрво
pojedinačno
pojedinačno stablo