Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
kafeav
kafeaviot drven dzid
brown
a brown wooden wall
vljuben
vljubeniot par
in love
the in-love couple
birokratsko
birokratskite trošoci
bureaucratic
a bureaucratic effort