Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
nepredvidliv
nepredvidlivoto konje
tīvramaina
tīvramaina gurraṁ
neiskusen
neiskusni mladi ptici
anubhavarahitamaina
anubhavarahitamaina pakṣulu
nedovršen
nedovršeniot most
apūrṇaṁ
apūrṇamaina dēvālayaṁ