© Saba11 | Dreamstime.com

संख्याMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

बर्‍याच भाषांमध्ये संख्या प्रणाली असते आणि त्या थोड्या प्रमाणात बदलू शकतात. जगभरातील मनोरंजक क्रमांक प्रणाली शोधण्यासाठी आणि जाणून घेण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.

एका नंबरवर क्लिक करा

number container
1
[uno]

[एक]number container
2
[dos]

[दोन]number container
3
[tres]

[तीन]number container
4
[cuatro]

[चार]number container
5
[cinco]

[पाच]number container
6
[seis]

[सहा]number container
7
[siete]

[सात]number container
8
[ocho]

[आठ]number container
9
[nueve]

[नऊ]number container
10
[diez]

[दहा]