खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
दिवाळी जाणे
व्यापार लवकरच दिवाळी जाणार असेल.
quebrar
El negocio probablemente quebrará pronto.
चटणे
आमचा कुत्रा खाताना चटतो.
sorber
Nuestro perro sorbe mientras come.
विश्वास करणे
अनेक लोक दैवतात विश्वास करतात.
creer
Muchas personas creen en Dios.