0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]

२९

[एकोणतीस]

[Ēkōṇatīsa]

२९

[एकोणतीस]

[Ēkōṇatīsa]

२९

[एकोणतीस]

[Ēkōṇatīsa]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Ippattombattu]

५०

[पन्नास]

[Pannāsa]

५०

[पन्नास]

[Pannāsa]

५०

[पन्नास]

[Pannāsa]

[ಐವತ್ತು]

[Aivattu]

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

[ಐವತ್ತೊಂದು]

[Aivattondu]
६१
[एकसष्ट]
[Ēkasaṣṭa]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
२९
[एकोणतीस]
[Ēkōṇatīsa]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Ippattombattu]
५०
[पन्नास]
[Pannāsa]
[ಐವತ್ತು]
[Aivattu]
५१
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]