0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

७४

[चौ-याहत्तर]

[Cau-yāhattara]

७४

[चौ-याहत्तर]

[Cau-yāhattara]

७४

[चौ-याहत्तर]

[Cau-yāhattara]

[चौ-याहत्तर]

[Cau-yāhattara]

९९

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

९९

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

९९

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

६४

[चौसष्ट]

[Causaṣṭa]

६४

[चौसष्ट]

[Causaṣṭa]

६४

[चौसष्ट]

[Causaṣṭa]

[चौसष्ट]

[Causaṣṭa]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

[अठरा]

[Aṭharā]
७४
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]
९९
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
६४
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]
१८
[अठरा]
[Aṭharā]
[अठरा]
[Aṭharā]