0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

12

[dvanásť]

12

[dvanásť]

12

[dvanásť]

[dymbёdhjetё]

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

[njёzetegjashtё]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

[dyzetёetetё]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

[nёntёdhjetёedy]

12
[dvanásť]
[dymbёdhjetё]
26
[dvadsaťšesť]
[njёzetegjashtё]
48
[štyridsaťosem]
[dyzetёetetё]
92
[deväťdesiatdva]
[nёntёdhjetёedy]