0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

38

[երեսունութ]

[yeresunut’]

38

[երեսունութ]

[yeresunut’]

38

[երեսունութ]

[yeresunut’]

[Ba mươi tám]

99

[իննսունինը]

[innsuniny]

99

[իննսունինը]

[innsuniny]

99

[իննսունինը]

[innsuniny]

[Chín mươi chín]

69

[վաթսունինը]

[vat’suniny]

69

[վաթսունինը]

[vat’suniny]

69

[վաթսունինը]

[vat’suniny]

[Sáu mươi chín]

75

[յոթանասունհինգ]

[yot’anasunhing]

75

[յոթանասունհինգ]

[yot’anasunhing]

75

[յոթանասունհինգ]

[yot’anasunhing]

[Bảy mươi lăm]

38
[երեսունութ]
[yeresunut’]
[Ba mươi tám]
99
[իննսունինը]
[innsuniny]
[Chín mươi chín]
69
[վաթսունինը]
[vat’suniny]
[Sáu mươi chín]
75
[յոթանասունհինգ]
[yot’anasunhing]
[Bảy mươi lăm]