0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

39

[երեսունինը]

[yeresuniny]

39

[երեսունինը]

[yeresuniny]

39

[երեսունինը]

[yeresuniny]

[Ba mươi chín]

23

[քսաներեք]

[k’sanerek’]

23

[քսաներեք]

[k’sanerek’]

23

[քսաներեք]

[k’sanerek’]

[Hai mươi ba]

50

[հիսուն]

[hisun]

50

[հիսուն]

[hisun]

50

[հիսուն]

[hisun]

[Năm mươi]

24

[քսանչորս]

[k’sanch’vors]

24

[քսանչորս]

[k’sanch’vors]

24

[քսանչորս]

[k’sanch’vors]

[Hai mươi tư]

39
[երեսունինը]
[yeresuniny]
[Ba mươi chín]
23
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
[Hai mươi ba]
50
[հիսուն]
[hisun]
[Năm mươi]
24
[քսանչորս]
[k’sanch’vors]
[Hai mươi tư]