0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

18

[diciotto]

18

[diciotto]

18

[diciotto]

[Mười tám]

4

[quattro]

4

[quattro]

4

[quattro]

[Bốn]

84

[ottantaquattro]

84

[ottantaquattro]

84

[ottantaquattro]

[Tám mươi tư]

86

[ottantasei]

86

[ottantasei]

86

[ottantasei]

[Tám mươi sáu]

18
[diciotto]
[Mười tám]
4
[quattro]
[Bốn]
84
[ottantaquattro]
[Tám mươi tư]
86
[ottantasei]
[Tám mươi sáu]