0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

48

[quarantotto]

48

[quarantotto]

48

[quarantotto]

[Bốn mươi tám]

95

[novantacinque]

95

[novantacinque]

95

[novantacinque]

[Chín mươi lăm]

34

[trentaquattro]

34

[trentaquattro]

34

[trentaquattro]

[Ba mươi tư]

2

[due]

2

[due]

2

[due]

[Hai]

48
[quarantotto]
[Bốn mươi tám]
95
[novantacinque]
[Chín mươi lăm]
34
[trentaquattro]
[Ba mươi tư]
2
[due]
[Hai]